Beheerst belonen

De wetgever hecht een groot belang aan een beheerst beloningsbeleid bij financiële ondernemingen. Het beleid dient erop te zijn gericht om de risico’s op onzorgvuldige behandeling van consumenten door de financiële onderneming tegen te gaan en de soliditeit en integriteit van de onderneming op de lange termijn te waarborgen. Het spreekt voor zich dat wij dit belang onderschrijven en de nodige maatregelen en procedures hebben getroffen om dit te waarborgen.

Risicoanalyse

Wij hebben een risicoanalyse opgesteld om na te gaan welke risico’s er mogelijk binnen onze onderneming zijn die leiden tot onzorgvuldige behandeling van consumenten als gevolg van ons beloningsbeleid. Deze risicoanalyse wordt jaarlijks opnieuw uitgevoerd en geëvalueerd.

Beleid

Het beleid van onze onderneming op het gebied van beloning is erop gericht om de duurzaamheid te bevorderen. De bestuurders van onze onderneming ontvangen een vast salaris dat in verhouding staat tot de werkzaamheden die zij voor de onderneming verrichten. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een tantième uit te keren aan de bestuurders. Hierbij is van belang dat er een gezonde verhouding is tussen de vaste beloning en de variabele beloning van bestuurders. Wij beschikken over een gezond eigen vermogen en houden dit op niveau.

Wij houden zowel een fiscale als een daadwerkelijke financiële reserve aan voor ontvangen beloningen die nog niet zijn verdiend.

De hoogte van het vaste salaris van alle medewerkers wordt bepaald door opleiding en ervaring van de betreffende medewerker. De salarissen zijn marktconform.

Wij toetsen regelmatig de kwaliteit van het functioneren van de medewerkers op het zorgvuldig behandelen van klanten. De beoordeling van de kwaliteit van het functioneren van de medewerkers heeft invloed op de vaststelling van de hoogte van het vaste salaris c.q. een eventuele salarisverhoging.

Ten aanzien van de beloning van medewerkers met een commerciële functie hebben wij een beloningsbeleid vastgelegd. De commerciële medewerkers ontvangen uitsluitend een vaste beloningscomponent. Vanaf 2021 hebben onze medewerkers geen variabele component meer in hun salaris. Het gestelde in artikel 1:120, lid 2 Wft is niet op onze medewerkers van toepassing.

Wij signaleren bij dit beloningsmodel nagenoeg geen risico’s welke mogelijkerwijs een negatief effect hebben op een zorgvuldige behandeling van klanten.

Evaluatie

Jaarlijks evalueren wij ons beloningsbeleid in zijn geheel en de beloning van bestuurders en commerciële medewerkers in het bijzonder op haar werking en nemen indien noodzakelijk maatregelen om ongewenste effecten van ons beloningsbeleid voor de consument te corrigeren.
Cookie instellingen